Stanovy spolku SK Slavie Třebovice

Základní ustanovení a účel spolku

Smyslem a účelem založení spolku SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z. s. je především navázání na dlouholetou kulturní , sportovní a fotbalovou tradici , která byla v obci Třebovice započata již v roce 1921 , kdy došlo k založení klubu Slávie Třebovice. Spolek SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z. s.má zájem v této dlouholeté kulturní , sportovní a fotbalové tradici pokračovat a dále jí rozvíjet včetně celkového rozvoje zajištění nejen fotbalového , ale sportovního , kulturního a dalšího vyžití členů spolku a dalších obyvatel Třebovic a přilehlého okolí.

Účelem spolku tedy je : Podpora a rozvoj kulturního a sportovního , zejména fotbalového , vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Třebovic a přilehlého okolí.

I. Název a sídlo

Název : SPORTOVNÍ KLUB SLAVIE TŘEBOVICE z. s. (spolek si vymiňuje i možnost užívat zkratku svého názvu , a to v podobě SK SLAVIE TŘEBOVICE z. s. )

Sídlo spolku : Kochova 5539/6 , 722 00 Ostrava – Třebovice

(dále ve stanovách užíváno k označení pouze „spolek“)

II. Hlavní činnosti a naplnění účelu spolku

Hlavními činnostmi , kterými je naplňován účel spolku , kterým je podpora a rozvoj kulturního a sportovního , zejména fotbalového , vyžití členů spolku a dalších obyvatel obce Třebovice a přilehlého okolí , jsou péče o komplexní rozvoj sportovních  , společenských , vzdělávacích , osvětových , kulturních činností a zejména fotbalu v obci Třebovice a v jejím okolí , spočívajících ve vytváření všestranných a rovnoprávných podmínek pro členy a především vedení mládeže , ale i ostatních občanů , k pozitivním občanským postojům , zdravému způsobu života a zabraňování tomu , aby se stávali závislými na alkoholu a drogách.

Svou činnost a naplnění účelu uskutečňuje spolek zejména tím , že :

 1. Pořádá a organizuje sportovní a fotbalovou činnost v rámci zapojení  do sportovních , fotbalových soutěží a vytváří pro ni tréninkové podmínky , zajišťuje přestupy a hostování hráčů.
 2. Buduje , provozuje a udržuje tělovýchovná a jiná zařízení , která bude vlastnit nebo užívat a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a sportovní činnost tak , aby tato zařízení byla k dispozici všem členům spolku.
 3. Vytváří široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti zejména mládeže
 4. Vytváří vhodné podmínky pro úspěšnou výchovu a výkonnostní růst pro zvlášť nadanou sportovní mládež , avšak nikoli na úkor či k tíži obecného rozvoje tělesné kultůry ostatních členů.
 5. Dbá o všestranný rozvoj hráčů  , jejich fyzické a sportovně technické zdatnosti s cílem připravit jednotlivce pro dosažení nejvyšší výkonnosti.
 6. Vede děti a mládež k pozitivním občanským postojům , zdravému způsobu života a rozvoji morálně – volných vlastností tak , aby se vyhýbal společensky nežádoucím projevům (drogové závislosti , alkoholismus , gamblerství nemocnosti , obezitě , nezaměstnanosti , násilí , kriminalitě atp.) , pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců , dbá o praktické uplatňování všeobecných zásad demokratické morálky a etiky , zvláště pak vzájemné úcty , respektování důstojnosti a dodržování zásad fair play v tělesné výchově , sportu a dalších formách tělesné kultury a umožňuje širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.
 7. Hájí zájmy členů , sdružených oddílů , odborů uvnitř i navenek , za tímto účelem spolupracuje s orgány obce , státem , s ostatními organizacemi , sportovními svazy (ČUS , TJ , FAČR , ČOV) a jednotlivci.

III. Orgány spolku 

Spolek je právnickou osobou , jejímž orgány jsou :

 • Valná hromada
 • Výkonný výbor
 • Předseda

1. Valná hromada spolku je nejvyšším orgánem spolku. Valná hromada je složena ze všeh členů spolku starších 18-ti let , v případě členů spolku mladších 15-ti let vykonává hlasovací práva na valné hromadě jejich zákonný zástupce. Každý člen spolku má při hlasování jeden hlas.Valná hromada je usnášeníschopná , je-li přítomno alespoň 50% všech členů spolku. Pokud se po 20 minutách od zahájení jednání valné hromady nesejde alespoň 50% řádných členů , může valná hromada jednat ve složení v jakém se sešla. V tomto případě pak rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.

2. Valná hromada spolku se schází dle potřeby nebo při svolání valné hromady spolku výkonným výborem spolku , nebo kontrolní komisí  , nejméně však jednou za rok. Oznámení o konání valné hromady je vyvěšeno na webových stránkách spolku http://slavietrebovice.cz/ a rovněž je vyvěšeno na informační tabuli klubu u hlavního vstupu na hřiště klubu , a to v dostatečném časovém předstihu před datem konání valné hromady , nejpozději 7 dní před datem konání valné hromady.

3. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů o všech otázkách spolku , o kterých nerozhoduje na základě zmocnění obsaženém v těchto stanovách výkonný výbor spolku. Valná hromada zejména volí či odvolává členy výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let, rozhoduje o převodu a přechodu nemovitého majetku spolku a o přeměně nebo zániku spolku.

4. Výkonný výbor je pětičelenný.

Členy výkonného výboru jsou :

 • Předseda
 • Tajemník
 • Pokladník
 • 2 členové

5. Funkční období výkonného výboru spolku je dvouleté. Výkonný výbor spolku koordinuje a zajišťuje činnost spolku mezi zasedaními valné hromady spolku , kdy se k tomuto účelu schází dle potřeby , nejméně však dvakrát ročně. Výkonný výbor spolku rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných hlasů , pokud není stanoveno jinak. Do působnosti výkonného výboru spolku patří :

 1. Návrh změny názvu a symboliky spolku
 2. Stanovení hlavních smětů a koncepcí rozvoje činnosti spolku
 3. Návrhy změny stanov spolku
 4. Volba či odvolání předsedy spolku
 5. Svolání valné hromady spolku
 6. Schválení nebo vydání vnitřních směrnic a řádů pro činnost spolku
 7. Rozhodnutí o nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku a rozhodnutí o hospodaření s nemovitým majetkem spolku , případně rozhodnutí o optimálním využití , provozu , údržbě a výstavbě tělovýchovných , turistických a jiných zařízeních sloužících k zajištění činnosti spolku s vyjímkou rozhodnutí o jeho zcizení
 8. Rozhodnutí o založení právnické osoby , ve které by spolek byl společníkem nebo členem , rozhodování o zrušení a zániku takovéto právnické osoby
 9. Schválení a projednávání zprávy o hospodaření , stavu a návrhu rozpočtu , uzávěrky hospodaření
 10. Rozhodování o vzniku , či zániku členství ve spolku a zajišťování řádné vedení evidence členské základny
 11. Rozhodnutí o výši členských příspěvků a způsobu jejich výběru
 12. Návrh rozhodnutí o zrušení – zániku spolku , vč. stanovení zásad a způsobu vypořádání majetku , které musí být v souladu s čl. VII. stanov

6. Volbou nových členů výkonného výboru provede valná hromada spolku z návrhu členů spolku. Navržený člen do výkonného výboru musí splňovat věkovou hranice 18 let. Opakovaná volba je možná.

7. Pokud počet členů výkonného výboru spolku klesne pouze o jednoho člena , např z důvodů jeho odstoupení , může výkonný výbor kooptovat nového člena výkonného výboru z řad členů spolku starších 18 let do doby nejbližšího zasedání valné hromady. Pokud počet členů klesne o více než jednoho člena , je povinen výkonný výbor svolat bez zbytečného odkladu valnou hromadu  , na které budou zvoleni noví členové výkonného výboru.

8. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná za spolek navenek sámostatně vůči všem třetím osobám. Prvním předsedou  spolku je : . . . . . . . . . . . . . , nar.  . . . . . . . . . . . , bytem . . . . . . . . . . . . .  .

9. Předseda spolku je volen výkonným výborem spolku na dobu působnosti výkonného výboru, tedy nejdéle na dobu dvou let. K rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy spolku je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny hlasů výkonného výběru spolku. Pokud je předseda spolku zároveň  členem výkonného výboru , k jeho hlasu se při volbě či odvolání předsedy nepřihlíží.

10. Předseda spolku odpovídá za praktickou realizaci činností zajišťovaných spolkem v intenčních rozhodnutí výkonného výboru spolku a valné hromady. Předseda spolku zejména organizuje přípravu jednání pro výkonný výbor , uzavírá a rozvazuje smlouvy s pracovníky spolku , uzavírá ostatní smlouvy. Je oprávněn k udělování plných mocí jiným osobám k zastupování spolku navenek.

IV. Členství

Členství ve spolku vzniká :  a) Členem spolku se může stát právnická nebo fyzická osoba , která aktivně působí v oblastech činností shodných s cíli činnosti a účelem spolku popřípadě s nimi sympatizuje , souhlasí se zněním stanov a ostatních vnitřních předpisů vydaných spolkem a zavazuje se je v případě vzniku svého členství dodržovat

                                                  b) Členství je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky doručené spolku a jejím schválením výkonným výborem spolku a zaplacením prvního členského příspěvku.

Členství ve spolku zaniká :  a) Písemnou výpovědí člena spolku  , a to dnem , kdy je tato výpověď doručena spolku

                                                  b) Nezaplacením členských příspěvků  , a to prvním dnem měsíce následujícího po měsíci  , ve kterém členský příspěvek nebyl uhrazen

                                                  c) Vyloučením člena spolku za činnost , která je v zásadním rozporu se stanovami spolku a smyslem činnosti a učelem spolku

                                                  d) Umrtím fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby

                                                 e) Zánikem spolku dle čl. VII. stanov

V. Práva a povinnosti členů

Člen spolku má právo : 

 1.    Účastnit se podle svých zájmů , možností a schopností akcí organizovaných v rámci spolku
 2.    Podílet se na všech výhodách , které z členství ve spolku vyplývají
 3.    Být seznámen s hospodařením s majetkem spolku
 4.    Uplatňovat své vlastní názory  , návrhy i kritiku v rámci všech orgánů spolku , vznášet v rámci činnosti spolku dotazy a připomínky vůči       zvoleným funkcionářům a vyžadovat od nich příslušnou odpověď
 5.    Volit od 15 let věku a být volen od 18 let věku do všech orgánu spolku
 6.    Užívat majetek , zařízení a sportoviště spolku dle řádu schváleného výkonným výborem

Povinnosti člena :

 1.    Řádně platit členské příspěvky členské příspěvky , případně jiné poplatky související s činností spolku , k jejíž úhradě bude člen zavázán       na základě rozhodnutí o příspěvkové povinnosti výkonným výborem
 2.    Šetřit , chránit a zvelebovat svěřený i užívaný majetek spolku
 3.    Účastnit se schúzí svolaných výkonným výborem spolku , na které výkonný výbor členy výslovně pozve
 4.    Účastnit se  schůzí svolaných valnou hromadou , účastnit se konání valné hromady
 5.    Chovat se vždy v souladu s těmito stanovami a vydanými vnitřními směrnicemi a řády
 6.    Svým jednáním a chováním přispívat k upevňování ideové a organizační jednoty spolku , uvědoměle dodržovat kázeň , zásady demokratické morálky a etiky , respektovat vzájemnou úctu a důstojnost mezi členy spolku

VI. Zásady hospodaření

 1. Spolek nabývá finanční prostředky : A)  Z činností vyplývajících z cílů činnosti a účelu spolku

B)  Vybíráním členských příspěvků , jejich výše pro daný rok schválí výkonný výbor

C)   Získáním finančních prostředků od jiných fyzických či právnických osob (např. z darů , dotací ,                                                                                               grantů , atd.)

D)  Z vedlejší činnosti související s naplňováním cílů činnosti a účelu spolku , z výnosů z nakládání s                                                                                            majetkem spolku , z příjmů z reklama z příjmů z náemného

2. Majetek spolku ve formě finančních prostředků je uložen na samostatném účtu spolku u banky. Spolek používá své prostředky výhradně k             realizaci cílů činnosti a účelů spolku a na úhradu nákladů spojených se správou spolku. Otázka hospodaření bude dále konkrétně a                             podrobně upravena vnitřní směrnicí spolku vydanou a odsouhlasenou výkonným výborem.

3. O nakládání a hospodaření s movitým a nehmotným majetkem spolku rozhoduje výkonný výbor spolku. Výkonný výbor dále rozhoduje o                  hospodaření s nemovitým majetkem spolku , případně rozhodnutí o optimálním využití provozu , údržbě a výstavbě tělovýchovných ,                        turistických a jiných zařízení sloužících k zajištění činnosti spolku s vyjímkou rozhodnutí o zcizení nemovitého majetku. O převodu a                        přechodu nemovitého majetku spolku je potřeba rozhodnutí valné hromady spolku.

4. Výši členských příspěvků a způsob jejich výběru stanoví výkonný výbor spolku. Výše a způsob placení členských příspěvků bude upraven                řádem placení členských příspěvků , a to s ohledem na sociální a finanční podmínky svých členů. Řád placení členských příspěvků bude                    výkonným výborem sestaven vždy na rok , a to nejpozději do konce roku , který předchází roku , na který má být řád placení členských                      příspěvků vydán.

5. Spolek neodpovídá a neručí svým majetkem za závazky členů spolku a členové spolku neodpovídají a neručí svým majetkem za závazky                    spolku.

VII. Zánik spolku

Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením nebo splynutím s jiným spolkem , anebo rozdělením , na základě rozhodnutí valné hromady. Spolek rovněž zaniká na základě pravomocného rozhodnutí soudu o zrušení spolku.

Při zániku spolku se provede majetkové vypořádání a likvidace. Po provedení všech úkonů nezbytných k provedení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku , kterou předloží spolku ke schválení. V případě , že bude po zániku spolku existovat nástupnický spolek , bude likvidační zůstatek  poukázán tomuto nástupnickému subjektu , případně subjektům v případě , že jich bude více , a to ve stejném rozsahu , nerozhodne-li valná hromada jinak. V případě , že spolek zanikne bez nástupnického subjektu , bude likvidační zůstatek rozdělen mezi členy spolku.

VIII. Závěrečná ustanovení

Hlavním prostředkem sloužícím pro komunikaci a informovanost členů spolku , orgánů spolku a veřejnosti o všech podstatných skutečnostech , které souvisejí s chodem a budoucím vývojem spolku , jsou webové stránky spolku , jejihž adresa je : https://www.slavietrebovice.cz.

Toto znění stanov spolkubylo schváleno ustanovující valnou hromadou spolku konanou dne 12.9.2017 v Ostravě , Třebovicích.

V Ostravě 8.10.2017